നിസ്വാർത്ഥം  നിഷ്കളങ്കം   വിശ്വസനീയം  ചൂഷണരഹിതം

We Offer...

ദരിദ്ര യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് ഉപാസന പ്രകാരം ഗുരുബാബ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകും. ദരിദ്രർ ദാനമരുത്.ദരിദ്രർ അല്ലാത്തവർക്ക് ബോധിക്കുമ്പോഴൊ വിവാഹത്തിനോ ബോധിക്കുന്ന ദാനം ചെയ്യാം. ആയത് ദരിദ്ര യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കും.

വൈവാഹിക പത്രപരസ്യം ഇവിടെ ചെയ്യലാണ് ലാഭകരവും സൗകര്യപ്രദവും

ഉചിത പരസ്യ മറുപടികളുടെ പൊരുത്തം സൗജന്യമായി നോക്കി കുറിപ്പ് സഹിതം അയച്ചുകിട്ടും.

Caution.....!

You should keep your mobile phone during registration time to receive automatically

generated security code. This code is necessary to continue registration process.

All the further communications through either the given mobile number or email id only.

You should complete your registration process within 24 hours.

Thanks. team Kairalimatrimonial.

Registration - Base Details

Enter First Name ( Without Space)
Enter Last Name ( Without Space)
Email Id
Password (Min.6 characters at least 1 Alphabet and 1 Number )
Enter Mobile number
District
Gender    
Select Profile by
Date Of Birth
I have read and agree the terms & use of privacy policy