നിസ്വാർത്ഥം  നിഷ്കളങ്കം   വിശ്വസനീയം  ചൂഷണരഹിതം

We Offer...

ദരിദ്ര യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് ഉപാസന പ്രകാരം ഗുരുബാബ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകും. ദരിദ്രർ ദാനമരുത്.ദരിദ്രർ അല്ലാത്തവർക്ക് ബോധിക്കുമ്പോഴൊ വിവാഹത്തിനോ ബോധിക്കുന്ന ദാനം ചെയ്യാം. ആയത് ദരിദ്ര യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കും.

വൈവാഹിക പത്രപരസ്യം ഇവിടെ ചെയ്യലാണ് ലാഭകരവും സൗകര്യപ്രദവും

ഉചിത പരസ്യ മറുപടികളുടെ പൊരുത്തം സൗജന്യമായി നോക്കി കുറിപ്പ് സഹിതം അയച്ചുകിട്ടും.

Advertisement

KAIRALIMATRIMONIAL SCHEMES

Schemes Duration Contacts Front Page Display Send Interests Rate
Gold180 days upto 15 nos upto 11 nos Rs.250/=
Diamond365 days upto 33 nos upto 33 nos Rs.350/=